Maltese | PetSync 386254105537247151Teddy-bear-like Shih Tzu. #shihtzu